İmar Durumu İşlemleri

İmar durumu işlemleriyle ile ilgili başvuruları belediyemizin Etüt Proje Müdürlüğü, Harita Birimi kabul etmektedir.

Çağrı Merkezi : 444 85 10

E-Mail: etutproje@edremit.bel.tr

İmar Durumu; 3194 sayılı İmar Kanunun ilgilimaddelerine göre hazırlanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu gösteren belgedir.

İmar Durumu Birimi belediye sınırları içerisinde yer alan meskun, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı ve plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göre inşa faaliyetinin ilk adımı atılmaktadır. İmar durumu sadece proje tanzim edilebilir, bu belgeyle inşaat yapılamaz.

İmar Durum Belgesi için İstenen Evraklar

  • Dilekçe

  • Tapu

  • Çap (kadastrodan)

  • Aplikasyon krokisi (Lihkab lisanslı özel harita bürosu)

  • Plankote (Serbest çalışan harita mühendislerinden)

  • Kimlik fotokopisi

  • Vekaletname (mal sahibi dışı yapılan müracaatlarda)

  • Ticaret Sicil Belgesi (şirket ise)